Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 3 do UMOWY) | Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy