Załącznik nr 7 do SWZ – formularz oferty zmiana 08.12.2021 | Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy