Załącznik nr 7 do SWZ – formularz oferty | Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy