Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej | Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy