Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ zmiana 03.01.2022 | Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy