Załącznik nr 1 do SWZ – Warunki realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania prac (załącznik nr 3 do UMOWY) zmiana 15.12.2021 | Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy