Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”