Załącznik nr 7.5 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 5 (20 obiektów) | Wykonanie prac polegających na bieżących utrzymaniu, napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy