Załącznik nr 7.3 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 3 (17 obiektów) | Wykonanie prac polegających na bieżących utrzymaniu, napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy