Załącznik nr 7.1 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 1 (17 obiektów) | Wykonanie prac polegających na bieżących utrzymaniu, napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy