Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 04.01.2023 | Wykonanie prac polegających na bieżących utrzymaniu, napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy