załącznik nr 1 do OPZ – wykaz obiektów będących przedmiotem zlecenia z podziałem na GRUPY | Wykonanie prac polegających na bieżących utrzymaniu, napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy