Załącznik nr 6 do SWZ – wzór Umowy | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy