Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy