Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy