Zalacznik-Nr-1B-do-SWZ-Wykaz-toalet (Załącznik nr 3 do UMOWY) | Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym automatycznych toalet miejskich w 2023 r. będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy