Zalacznik-Nr-1-do-SWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia (Załącznik nr 1 do UMOWY) | Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym automatycznych toalet miejskich w 2023 r. będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy