Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”