Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | Zaprojektuj i wybuduj: alejka do Lasku na Kole w Warszawie