Załącznik do decyzji – Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych | Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb budowy ujęcia wód podziemnych na terenie Parku Żeromskiego w Warszawie