Formularz ofertowy | Utrzymanie czystości i porządku w obrębie koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych wraz z pasami eksploatacyjnymi oraz budowli hydrotechnicznych na terenie m.st. Warszawy w ramach bieżących i interwencyjnych prac porządkowych