opis przedmiotu zamówienia | Opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy” dofinansowanego w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020