Załącznik nr 4 – wzór umowy | Prace zabezpieczające biofiltr w Porcie Czerniakowskim – dosadzenia bylin wodnych w sekcji hydrofiltrowej podczyszczalnika biologicznego