Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wykaz gatunków (załącznik nr 3 do umowy) | Monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004) od km 488 do km 538 biegu Wisły.