Załącznik Nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Wykonanie Świadectwa Energetycznego Budynku dla obiektów będących w Administrowaniu ZZW