protokół z postępowania 77WZP2023 | Przedmiotem zamówienia jest usunięcie graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami z elementów małej architektury, elementów infrastruktury oraz nawierzchni na terenach będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy