Zalacznik nr 1 do ZO – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Obsługa eksploatacyjna, konserwacja, zdalny nadzór oraz modernizacji układu hydrauliki Małej Elektrowni Wodnej na Potoku Służewieckim w latach 2023 – 2024