Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz usług | Koncepcja, projekt, opracowanie graficzne/tekstowe i wykonanie wystawy w niestandardowej przestrzeni wystawienniczej – 4 oszklonych kubikach na bulwarze Pattona