5. Zał. nr 3 do ZO i zał. nr 2 do Umowy_Warunki rodzaje standardy etapy prac (2) | Pielęgnacja i uporządkowanie zieleni wysokiej i niskiej z nadzorem ornitologicznym oraz dostawa i wykonanie nasadzeń krzewów i bylin na terenie strefy brzegowej zbiorników wodnych w parku nad Stawami Brustmana (Staw nr 1, 2 i 3) w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – realizacja budżetu obywatelskiego – Zadanie nr 1 – w ramach projektu nr 417, pn.: „Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana”