Załącznik nr 10 do ZO – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia ZMIANA | opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej trzech ogrodów biocenotycznych dla projektu z Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 nr 1571 pn. „Ogrody biocenotyczne dla Warszawy – zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą”