Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Wykonanie 18 odrębnych nawierzchni pod ławki BO 818