14. Zał. nr 4. do Umowy – Tabela elementów rozliczeniowych | Wykonanie remontu ścieżki wokół stawu oraz prac ziemnych na terenie zieleńca przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy