Zał. nr 2 Formularz Ofer.- Wykaz usług z cenami | Konserwację ujęcia wód podziemnych z utworów oligoceńskich oraz ogólnodostępnych punktów czerpalnych – wykonywanie prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, porządkowych oraz napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych