Załącznik nr 4 do umowy – Przedmiar robót | Retencja wody deszczowej – ogród deszczowy w formie skrzyniowej