Załącznik Nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Kompleksowa usługa wymiany lin 3 stop pali na nowe oraz wykonanie konserwacji i testu ich sprawności, naprawę pilota sterującego w obiektach pływających