Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup i dostawa liny zbrojonej Ø16 z przeznaczeniem na publiczne place zabaw