ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
17.06.2021 | Postępowanie 16/TP/2021

Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SWZ- dokumentacja projektowa
 5. Załącznik nr 3 do SWZ -STWiOR
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz robót budowlanych
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej
 11. Załącznik nr 9 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 12. Załącznik nr 10 do SWZ – Formularz ofertowy
 13. Załącznik nr 4 do Umowy -Tabela-Elementów-Rozliczeniowych
 14. Załącznik nr 7 do umowy – wykaz pracowników
 15. Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa
 16. Załącznik nr 3 – STWiOR
 17. pozwolenie na budowe
 18. Komunikat nr 1 z dnia 30.06.2021
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_30.06.2021
 20. SWZ_30.06.2021
 21. Załącznik nr 10 do SWZ – Formularz ofertowy_30.06.2021
 22. Komunikat nr 2 z dnia 30.06.2021
 23. Załącznik nr 10 do SWZ – Formularz ofertowy_30.06.2021- wersja II
 24. Komunikat nr 3 z dnia 01.07.2021
 25. Przedmiar Ścieżka Biegowa Pole Mokotowskie_01.07.2021
 26. Załącznik nr 4 do Umowy -Tabela-Elementów-Rozliczeniowych_01.07.2021
 27. informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie
 28. informacja o złożonych ofertach
 29. Informacja o unieważnieniu przetargu.BES