ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
11.03.2022 | Postępowanie 14/TP/2022

Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz robót budowlanych
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty
 11. Załącznik nr 9 do SWZ – wzór Umowy
 12. Załącznik nr 4 do Umowy – Tabela elementów rozliczeniowych
 13. Załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja projektowa
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 15. Komunikat nr 1 z dnia 18.03.2022 r.BES
 16. SWZ — zmiana 18.03.2022
 17. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty – zmiana 18.03.2022
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.03.2022
 19. Komunikat nr 2 z dnia 25.03.2022 r.BES
 20. III. przedmiar – element Dokumnentacji Projektowej – załącznik nr 10 do SWZ zmiana 25.03.2022
 21. Załącznik nr 4 do Umowy – tabela elementów rozliczeniowych zmiana 25.03.2022
 22. SWZ — zmiana 25.03.2022
 23. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.BES
 24. Informacja o złożonych ofertach.BES
 25. Unieważnienie postępowania.BES
 26. Ogłoszenie o wyniku postępowania – unieważnieniu