ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
23.03.2021 | Postępowanie 13/TP/2021

„Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie”

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu i standardy wykonania (Załącznik nr 2 do umowy)
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług
 7. Załącznik nr 4 do umowy – Wzór tabeli .xls dla danych wykonanej inwentaryzacji
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 11. Załącznik nr 7 do umowy – Tabele oceny
 12. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 1 do UMOWY)
 13. Załącznik nr 9 do umowy – obszar do przeglądu drzew
 14. Załącznik nr 9A-9F do SWZ – wykaz ulic (Załącznik nr 3 do umowy)
 15. Załącznik nr 10A-10F do SWZ – kosztorys ofertowy (Załącznik nr 1 do umowy)
 16. Załącznik nr 10 do umowy – Katalog pojęć
 17. Załącznik nr 11 do SWZ – wzór umowy
 18. Załącznik nr 8 do umowy – Szablon shp
 19. Komunikat nr 1 z dnia 01.04.2021
 20. SWZ_01.04.2021
 21. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty_01.04.2021 (załącznik nr 1 do UMOWY)
 22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_01.04.2021
 23. Komunikat nr 2 z dnia 07.04.2021
 24. SWZ_07.04.2021
 25. Załącznik nr 10A-10F do SWZ – kosztorys ofertowy 07.04.2021 (Załącznik nr 1do umowy)
 26. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty_07.04.2021 (załącznik nr 1 do UMOWY)
 27. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_07.04.2021
 28. informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie
 29. informacja o złożonych ofertach
 30. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – częśc 1
 31. unieważnienie postępowania w zakresie części 2
 32. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3
 33. unieważnienie postępowania w zakresie części 4
 34. Unieważnienie postępowania w zakresie części 5
 35. unieważnienie postępowania w zakresie części 6