ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
26 października 2018 | Postępowanie 474/WZP/2018

Opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy” dofinansowanego w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty