Załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Usługa podstawienia kontenera, załadowanie oraz wywiezienie gruzu wraz z zagospodarowaniem odpadów