ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
03.03.2022 | Postępowanie 83/WZP/2022

Modyfikacja projektu pod kątem wyodrębnienia z niego dokumentacji projektowo-przetargowej umożliwiającej realizację dwóch projektów z budżetów partycypacyjnych „Skwer Krasińskiego” -BP2018 nr 946 i „Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego – Psi Park” -BP2019 nr 955

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
  4. załącznik nr 3 – Formularz oferty
  5. Załącznik nr 4 – wykaz osób
  6. Załącznik nr 5 – PZT    https://umsw-my.sharepoint.com/personal/okowalczyk_bzmw_gov_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fokowalczyk%5Fbzmw%5Fgov%5Fpl%2FDocuments%2F83WZP2022
  7. protokół_83_WZP_2022