ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
26.09.2022 | Postępowanie 273/WZP/2022

Pielęgnacja i uporządkowanie zieleni wysokiej i niskiej z nadzorem ornitologicznym oraz dostawa i wykonanie nasadzeń krzewów i bylin na terenie strefy brzegowej zbiorników wodnych w parku nad Stawami Brustmana (Staw nr 1, 2 i 3) w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – realizacja budżetu obywatelskiego – Zadanie nr 1 – w ramach projektu nr 417, pn.: „Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana”

Dokumenty do pobrania

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zał. nr 1 do ZO i zał. nr 1 do Umowy_Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
 3. Zał. nr 2 do ZO_Formularz ofertowy (FO)
 4. Zał. nr 1 do FO_Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
 5. Zał. nr 3 do ZO i zał. nr 2 do Umowy_Warunki rodzaje standardy etapy prac (2)
 6. Zał. nr 4 do ZO i zał. nr 3 do Umowy_Przedmiar robót
 7. Zał. nr 5 do ZO_Wykaz osób
 8. Zał. nr 6 do ZO_Wykaz usług
 9. Zał. nr 7 do ZO_Wzór umowy
 10. Zał. nr 4 do Umowy_Dokumentacja projektowa (3części)
 11. Zał. nr 6 do Umowy_Harmonogram-rzeczowo-finansowy
 12. Protokół z postępowania
 13. Sprostowanie do protokołu z postępowania