Zalacznik-nr-2-do-ZO-wzór-umowy | Wykonanie badań laboratoryjnych próbek urobku z pogłębiania pobranych z trzech zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy oraz opracowanie opinii ekologicznej o właściwościach odpadu na podstawie wyników przeprowadzonych badań