Ptotokół 145WZP2023 | Wykonanie badań laboratoryjnych próbek urobku z pogłębiania pobranych z trzech zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy oraz opracowanie opinii ekologicznej o właściwościach odpadu na podstawie wyników przeprowadzonych badań