Załącznik Nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Wykonanie usługi merytorycznego opracowania 18 artykułów na stronę internetową www.zzw.waw.pl dotyczących 18 warszawskich parków będących w zarządzaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz redakcja i korekta tekstu