Zaąłcznik nr 1 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz SWIORB na remont nawierzchni boiska do koszykówki na Skwerze Ormiańskim od ul. Morszyńskiej w Dzielnicy Mokotów w Warszawie na terenie wpisanym do rejestru zabytków