Zał. nr 6 Projekt umowy | Konserwację ujęcia wód podziemnych z utworów oligoceńskich oraz ogólnodostępnych punktów czerpalnych – wykonywanie prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, porządkowych oraz napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych