Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej i kartograficznej dla rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami