Zal.-nr-1-OPZ-z-zalacznikami | Konserwacja ujęci wód podziemnych z utworów oligoceńskich oraz ogólnodostępnych punktów czerpalnych – wykonanie prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, porządkowych oraz napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych